GDPR

Kto sme

Osobné údaje poskytujete spoločnosti NARA s.r.o., so sídlom Novozámocká 67, 949 05 Nitra, IČO: 36356972. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu a vymazanie údajov.

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú:

Za spracovanie osobných údajov je zodpovedný:

Prevádzkovateľ: NARA, s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa: sídlom Novozámocká 67, 949 05 Nitra
IČO: 36356972
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@nara.sk

Príslušný orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov:

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Účel používania osobných údajov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje od dotknutých osôb za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), b) a f ) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje buď na základe právneho predpisu, na základe Vami poskytnutého súhlasu (napr. kontaktný formulár), na základe uzatvorenej zmluvy, alebo ak je to nevyhnutné pre plnene zmluvných/predzmluvných povinností a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. pri kúpe tovaru na faktúru).

Naše webové stránky zároveň využívajú marketingové súbory cookies (viac info tu https://nara.sk/cookies) :

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracovávané sprostredkovateľom na základe zmluvy alebo poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 Nariadenia a §34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak bude potrebné tovar Vám doručiť alebo informovať výrobcu o Vašej reklamácií tovaru, prípadne odpovedať na Vaše otázky ohľadom tovaru, budú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, prípadne telefóne číslo poskytnuté dopravcovi, výrobcovi, alebo osobe, ktorá vyhotovuje odborný posudok pre prípad reklamácie.

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Právo dotknutej osoby

Ak spoločnosť spracúva, alebo uchováva Vaše osobné údaje, môžete, podľa platných

Všetky vyššie uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli Vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Uplatnenie práva

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, informujte nás na e-mailovej adrese: info@nara.sk

Zaslaním žiadosti na uvedenú mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.

Kontaktujte nás

  Adresa

  NARA kuchyne a interiéry
  Novozámocká 67
  (soda business park)
  949 05 Nitra

  Otváracie hodiny
  Po – Pia : Na objednávky

  Ako nás nájdete

  Nájdete nás v Nitre na Novozámockej ulici v areáli Soda Business Park.

  Pre zlepšenie našich služieb využívame na webstránke cookies. Prehliadaním webu akceptujete ich používanie. Viac o cookies sa dozviete tu.